អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ

General Commissariat of National Police

នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

Personnel Department

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមន្ត្រីនគរបាលជាតិ

National Police Data Management Systemសូមបញ្ចូលឈ្មោះ និងលេខសម្ងាត់